Lấy sức dân để xây dựng cho dân

Lấy sức dân để xây dựng cho dân

Với phương châm “lấy sức dân để xây dựng cho dân” . Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước (Quảng Nam) và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham ...
Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược với quan điểm chỉ đạo là quán triệt sâu sắc và triển khai đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ...
Liên kết website