Hội nghị Doanh nghiệp Xã hội và Phát triển bền vững 2019 - Bà Catherine Phương